Adatkezelési tájékoztató Szilágyi Péter személyi edző által végzett adatkezeléshez

1.    Adatkezelő megnevezése és elérhetősége (továbbiakban: Adatkezelő)

Név: Szilágyi Péter

Cím: 1104, Budapest Harmat utca 142.fsz.1.

Telefonszám: +36309247845

E-mail cím: szpeter24[kukac]gmail.com
Weboldal: www.sziszkatraining.hu

2.    Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevéléhez szükséges adatok biztosítása, a szolgáltatás megfelelő minőségű, a szolgáltatásra jelentkező természetes személy (továbbiakban: Jelentkező) egészségügyi állapotának megfelelő szolgáltatás nyújtása. Az adatok megadásával és a “Jelentkezem” gomb megnyomásával a Jelentkező hozzájárul, hogy az általa megadott adatokat az adatkezelő a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben és e céllal összhangban kezelje.

 

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR) 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja és 9. Cikk (2) bekezdés a) pontja szerint a Jelentkező hozzájárulása.

3.    A kezelt adatok köre

 

 

Név Telefonszám E-mail cím

A                 Jelentkezővel                 történő kapcsolatfelvételhez szükséges adatok. Az e-mail cím nem feltétlenül tartalmaz személyes adatot.

Nem Életkor Magasság

Különleges adatoknak minősülhetnek, a Jelentkező        egészségügyi       állapotára

 

Súly Megjegyzés

utalhatnak, amely a megfelelő szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges.

 

  1. A személyes adatok tárolásának ideje

A Jelentkező által megadott adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az adatok megadásától vagy a szolgáltatásnyújtás befejezésétől számított 1 évig kezeli. A hozzájárulást a Jelentkező a fenti elérhetőségek valamelyikére küldött (elektronikus) levélben bármikor visszavonhatja.

5.    A Jelentkező adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Jelentkező a GDPR által biztosított jogait (hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, zároláshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, törléshez való jog, adathordozhatósághoz való jog) a fenti elérhetőségek valamelyikére (elektronikus) levélben küldött kérelmével gyakorolhatja. Az Adatkezelő a kérelemnek megfelelő adatkezelési műveletet 5 munkanapon belül végrehajtja és erről a Jelentkezőt a kérelem benyújtásának módjával azonos módon tájékoztatja.

6.    Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az Adatkezelő a Jelentkező meglátása szerint megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Informmációszabadság Hátósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetve pert indíthat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi XCII. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt.

EMAIL

info@sziszkatraining.hu

TELEFON

06 30 924 78 45

CÍM

Force & Balance Mozgás stúdió

1141 Budapest, Fogarasi út 125.